Please wait...
Toll Free: 1800-1234-070, Ph. No.: +91-9711224068
AkiNik Publications

Pashupaalan Evam Prabandhan

Pashupaalan Evam Prabandhan


₹ 430


  • Author(s): Dr. Pramod Sharma, Dr. Vidya Nidyee Gautam, Dr. Ankur Khare, Dr. Shradya Shrivastav and Dr. Neelu Vishvakarma
  • ISBN: 978-93-5335-945-4
  • Publisher: AkiNik Publications
  • Language: Hindi
  • Pages: 98
  • Publication Year: 2018
  • Binding: Paperback
  • Seller: AkiNik Publications

Price Details
Amount₹ 430

Availabilityin stock
Payable Amount₹ 430